GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ      

I. Obsah a účel dokumentu     
1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.obchod-bizuterie-trpyt.cz, našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty.     
2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy  a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.     
3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto při zpracování osobních údajů postupujeme podle  zákona č. 110/2019 Sb ., o zpracování osobních údajů a podle  Nařízení (EU) 2016/679 , tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo zákona nebo číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.     
4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:    
  1. Obsah a účel dokumentu    
  2. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?    
  3. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?    
  4. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?    
  5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám    
  6. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů    
  7. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv    
__________________________________________________________________________    

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?     

Bc. Lenka Kinzlová, IČ: 76512681, se sídlem K Jezu 1957/12, České Budějovice (dále jen „Správce“)     
jsem zapsaná u Živnostenského úřadu  příslušného podle §71 odst.2 živnostenského zákona:   Magistrát města České Budějovice            

kontaktní e-mail: obchod@bizuterie-trpyt.cz, kontaktní telefon: +420 777 215 305 naše webové stránky: www.bizuterie-trpyt.cz      

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?      
Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. i v souvislosti s vystavením certifikátů o absolvování kurzů), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy, zprávy v komunikačních aplikacích).      
Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.      
Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni dodat objednané zboží (např. pokud jej máme zasílat na konkrétní adresu a tu byste neuvedli) anebo poskytnout službu. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.      
Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.     
A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:     
Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli.      
B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:     
Nezpracováváme takové osobní údaje.     

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?     
A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností     
Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané produkty nebo služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje:  Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli.     
Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být zejména dodání zboží, zaslání konkrétních pokynů před konáním kurzu, jeho realizace a vystavení certifikátu o jeho absolvování apod.      
K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo oprávněný zájem, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.      
B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů     
Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje:  Jméno, příjmení, titul, adresa, informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli.     
Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.      
C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby     
Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:     
  • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.     

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám     
Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací, dopravní služby.  Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Aktuální seznam zpracovatelů  najdete zde.    
Dana Ondráková – účetní     
Petr Bílek     
Zásilkovna     
Česká pošta      

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).     

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů     
A. Právo na přístup k osobním údajům      
Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.      
B. Právo na opravu osobních údajů     
Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).     
C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)     
V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).     
D. Právo na omezení zpracování     
V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.     
E. Právo na přenositelnost údajů     
Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.      
F. Právo vznést námitku     
V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.     
G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu     
Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu  www.uoou.cz     

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv     
V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu obchod@bizuterie-trpyt.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.     
Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.bizuterie-trpyt.cz Toto znění je účinné od 15.8.2020.     

 
Nákupní košík

Košík je prázdný

Facebook
Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
 

 
 
0
 
 
© Bižuterie Třpyt